TradeGetter voor Merchants Affiliates login  
   
Naar de homepage van TradeGetter...
Informatie voor Merchants / Adverteerders / Partners...
Informatie voor Publishers / Affiliates...
Informatie over TradeGetter...
Een paar van onze campagnes...
Met wie werkt TradeGetter al...
Contact opnemen met TradeGetter...
Nieuwsberichten van TradeGetter...
       
             
 
TradeGetter Affiliates en Merchants Algemene Voorwaarden .

Door u aan te melden als Affillate of Merchant en aan te vinken/aangevinkt te laten staan bij het aanmeldformulier bent u automatisch akkoord gegaan met de algemene voorwaarden van TradeGetter™. Alle Affiliate en Merchant inschrijvingen zijn pas akkoord na goedkeuring door TradeGetter™. TradeGetter™ behoudt zich het recht voor om haar service te weigeren aan een bestaande of nieuwe Affiliate of Merchant in haar eigen discretie zonder of opgave van een reden.

Door het TradeGetter™ systeem te gebruiken gaat u akkoord dat
- U minstens 18 jaar jong bent en er is geen legale reden dat u als affiliate geen bindende overeenkomst aan mag gaan.
- Indien U jonger bent dan 18 jaar u schriftelijke toestemming nodig heeft van uw ouders en ons deze in origineel overhandigd door naar ons postadres te zenden of te faxen.
- U de eigenaar bent of een licentie heeft om de totale inhoud te gebruiken van de door TradeGetter™ goedgekeurde website.
- De door TradeGetter™ goedgekeurde website of nieuwsbrief geen enkele wet of regelement overtreedt.
- De door TradeGetter™ goedgekeurde website of nieuwsbrief geen verdraaiing van feiten bevat of inhoud dat (prive) rechten of publiciteits rechten overtreedt.
- De door TradeGetter™ goedgekeurde website of nieuwsbrief geen inbreuk op copyright, trademark, patent, of eigendomsrecht heeft en zal hebben.
- Dat u onze banners en andere uitingen op een plaats zet die u wenst of in NON spam emails.
- HET MAG NIET om alle andere soorten van gebruik van banners of links te gebruiken in newsgroups, chatrooms, message boards, banner netwerk, counters of gastenboeken etc. zonder vooraf verkregen geschreven bevestiging van TradeGetter™.
- Overtreding of negeren van deze regels uitsluiting van het TradeGetter™ affiliate Programma kan betekenen.
- Fraude een serieuze overtreding is en zo ook op die manier behandeld zal worden. Fraude betekent dat er moedwillig een poging gedaan wordt om sales of doorkliks te genereren door het gebruik van robots, scripts of handmatig het verversen van paginas, met het uiteindelijke doel om commissie te creeëren.

Privacy Policy
TradeGetter™ respecteert de privacy van haar gebruikers en belooft om geen persoonlijke of zakelijke informatie door te geven aan derden zonder toestemmming van u en/of uw bedrijf.We zullen uw naam, email, adres, telefoonnummer of andere persoonlijke informatie niet doorverkopen. Wij beschouwen deze informatie als privé en zou houden wij dat ook. Indien u vragen heeft over uw privé rechten, neem dan contact op via info@tradegetter.nl.

Betalingen aan de Affiliate
U krijgt een commissie door een door TradeGetter™ goedgekeurde verkoop aan ons te zenden via uw link. Om links te mogen plaatsen, moet u eerst goedgekeurd zijn door TradeGetter om een Affiliate te worden van het TradeGetter™ Affillate Programma. U begrijpt dat het te ontvangen bedrag iedere keer kan verschillen en wij behouden ons het recht voor om dit aan te passen. U bent verantwoordlijk om bij te houden of het uit te betalen bedrag voor een link die u heeft geplaatst is veranderd of dat de link is verwijderd. U ontvangt uw commissie (die door het TradeGetter systeem automatisch gegenereerd worden) rond de twintigste (20ste) van iedere maand indien uw saldo/te ontvangen bedrag ten minste € 25 of meer tezamen met de voorgaande maand(en) bedraagt. Het geld dat overgemaakt wordt naar uw rekening zal geen rente bevatten. Indien het geld per overboeking wordt overgemaakt zijn alle bankkosten voor uw rekening.

Terugbetaling, storneringen en Bad Checks
Indien een bestelling, sale, lead enz. terugbetaald wordt aan een merchant, gestorneerd wordt door de klant/bezoeker, of welke vorm van betaling niet door ons ontvangen wordt, dan zal de commissie tezamen met alle affiliateterugbetalings(bank) kosten, afgetrokken worden van de eerstkomende maandelijkse uitbetaling aan de desbetrefende affiliate.

Betalingen van een Merchant aan TradeGetter™

Setup Fee en maandelijkse kosten worden vooraf betaald aan TradeGetter™. Uitgezonderd zijn speciale acties. Betaling van die speciale aktie zal genoemd worden in die aktie aanbieding. Het vervaardigen van banners of andere uitingen die ertoe bijdragen van een campagne een succes te maken worden door merchant binnen uiterlijk 10 dagen na factuurdatum betaald.


TradeGetter Affiliate Program Terms of service

All affiliate and Merchant membership is subject to prior approval. TradeGetter™ reserves the right to refuse service to any new or existing affiliate, in its sole discretion, with our without cause. TradeGetter™ reserves the right to refuse to do business with anyone, at any time, for any reason.

TradeGetter™ reserves the right, without liability, to reject, omit or exclude any affiliate, webmaster or website for any reason at any time, with or without notice and regardless of any previous conditions.

By using TradeGetter™ Program, you warrant that: 
- You are 18 years of age and that there is no legal reason that the Affiliate cannot enter into a binding agreement. 
- You are the owner or are licensed to use the entire contents contained on the approved website. 
- The website and/or newsletter does not violate any law or regulation. 
- The website and/or newsletter does not contain misrepresentation or content that is defamatory or violates any rights of privacy or publicity. 
- The website and or/newsletter does not and will not infringe any copyright, trademark, patent or other proprietary right. 
- You place our banners anywhere on your site as you see fit, or within non-spam emails. 
- NOT ALLOWED: All other uses of banners or links, such as newsgroups, chat rooms, message boards, banner networks, counters, or guestbooks etc. are NOT allowed without prior written permission from TradeGetter™.  
- Failure to abide by these rules could mean termination from TradeGetter™ Affiliate Program. 
- Fraud is a serious offense, and will be treated as such. Fraud is defined as any action that intentionally attempts to create sales or click-throughs using robots, scripts, or manually "refreshing" of pages, for the sole purpose of creating commissions.

Privacy policy
TradeGetter™ respects the privacy of its users and promises not to disclose personal or business information to third parties without the express permission of you and your company. We will not sell your name, e-mail address, phone number, or any other personal information to anyone else. We consider this information to be private, and it will remain as such. If you have any questions about your privacy rights, contact us at info@tradegetter.nl

Affiliate payment
You will receive a commission for sending a TradeGetter™ authorized sales via your links. In order to place links, you must first be approved by TradeGetter™ to become an affiliate of TradeGetter™ Affiliate Program. You understand that the payout amount may be changed at any time. You are responsible for determining if the payout for a link you have placed on your site has changed or been discontinued. You receive the commission from TradeGetter™ / Data Universal BV. Payments are made automatically on the twentieth (20th) day of each month when your account balance reaches $25 or more for the previous months transactions. Money credited to your account does not accrue interest. If you choose payout by wire transfer, you will bear all banking fees.

Refunds, Chargebacks and Bad Checks:

If an order, lead, sale etc. is later refunded to the merchant or charged back by the customer/visitor, or if a customer's check does not clear, the referral fee, and any Affiliate charge back (bank) fees, will be deducted from the next monthly payment sent to the Affiliate.

Payment from Merchant to TradeGetter™
Setup Fee and monthly fee will be prepaid to TradeGetter™. Excluded are special offers. Payment will be mentioned in that offer when applicable. The producing of banners or other expressings to make a campagne succesfull will be paid by Merchant within 10 days after invoicedate.

Voorbeelden!

 Tell a Friend